Skip to content

Hệ thống câu hỏi lý thuyết

11.04.2011

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 12

(dành cho HS ôn thi Tốt nghiệp THPT)

Chương I. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

1. Phát biểu định nghĩa và viết pt dao động điều hoà. Làm rõ từng đại lượng có trong pt dđđh.

2. Phát biểu định nghĩa về chu kỳ, tần số của dđđh. Viết công thức liên hệ giữa hai đại lượng này.

3. Nêu mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dđđh.

Bài 2. CON LẮC LÒ XO

4. Nêu cấu tạo của con lắc lò xo. Viết công thức và ý nghĩa của lực kéo về.

5. Viết phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo.

6. Viết công thức tính chu kì và tần số dao động điều hoà của con lắc lò xo.

7. Viết công thức tính động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo.

8. Nêu quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà của con lắc lò xo.

Bài 3. CON LẮC ĐƠN

9. Nếu cấu tạo của con lắc đơn. Viết công thức và ý nghĩa của lực kéo về.

10. Viết phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc đơn.

11. Viết công thức tính chu kì và tần số dao động điều hoà của con lắc đơn.

12. Viết công thức tính động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn.

13. Nêu quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà của con lắc đơn.

14. Nêu ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

Bài 4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

15. Dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì?

16. Nêu các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.

17. Nêu điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.

Bài 5. TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ.
PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN

18. Viết công thức tính biên độ, pha ban đầu của dđ tổng hợp từ hai dđ thành phần cùng phương, cùng tần số.

19. Viết công thức và nêu ý nghĩa của độ lệch pha giữa hai dđ cùng phương, cùng tần số.

 

Chương II. SÓNG CƠ

Bài 1. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

1. Phát biểu các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu ví dụ về sóng dọc, sóng ngang.

2. Phát biểu các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

3. Viết phương trình sóng.

Bài 2. SỰ GIAO THOA

4. Hiện tượng giao thoa là gì? Nêu các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

5. Viết công thức tính vị trí của các cực đại và cực tiểu giao thoa.

Bài 3. SÓNG DỪNG

6. Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định và tự do có đặc điểm gì?

7. Sóng dừng là gì? Nêu điều kiện để xảy ra sóng dừng trên dây.

Bài 4. ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM

8. Sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì?

9. Sự truyền âm trong môi trường phụ thuộc vào yếu tố nào?

10. Cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm?

11. Nêu các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

12. Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.

Bài 5. ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM

13. Nêu các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) của âm.

14. Nêu ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc.

15. Nêu tác dụng của hộp cộng hưởng âm.

 

Chương III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Dòng điện XC là gì? Viết pt cường độ dòng điện và làm rõ các đại lượng có trong pt.

2. Phát biểu định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện.

Bài 2. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

3. Tìm mối liên hệ giữa điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có R, hoặc L, hoặc C.

Bài 3. MẠCH CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP

4. Tìm mối liên hệ giữa điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch RLC.

5. Nêu ý nghĩa của góc lệch pha giữa điện áp so với cường độ dòng điện j.

6. Vẽ giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp và viết công thức tính điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

7. Nêu những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

Bài 4. CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU.
HỆ SỐ CÔNG SUẤT

8. Viết công thức tính công suất điện và tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.

9. Nêu ý nghĩa của hệ số công suất.

10. Nêu lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.

Bài 5. MÁY BIẾN ÁP

11. Nêu định nghĩa và cấu tạo của máy biến áp.

12. Trình bày nguyên tắc hoạt động của máy biến áp?

13. Nêu mối quan hệ giữa số vòng dây với điện áp qua máy biến áp.

14. Nêu mối quan hệ giữa cường độ dòng điện với điện áp qua máy biến áp.

Bài 6. CÁC MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

15. Máy phát điện XC là gì?

16. Giải thích nguyên tắc hoạt động của máy phát điện XC.

17. Nêu cấu tạo của máy phát điện XC 1 pha và 3 pha.

18. Máy phát điện xoay chiều ba pha là gì?

Bài 7. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

19. Động cơ không đồng bộ là gì?

20. Giải thích nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.

21. Nêu cấu tạo, giải thích nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.

 

Chương IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 1. MẠCH DAO ĐỘNG

1. Mạch dao động là gì? Mạch dao động lý tưởng là gì?

2. Trình bày vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC.

3. Trình bày mối quan hệ giữa điện tích của tụ điện, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

4. Viết công thức tính chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động LC.

5. Dao động điện từ tự do là gì?

6. Viết công thức tính năng lượng điện, năng lượng từ và năng lượng toàn phần của mạch dao động. Có nhận xét gì về năng lượng điện từ của mạch dao động.

Bài 2. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

7. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường trong mạch dao động là gì?

8. Điện từ trường là gì? Nêu thuyết điện từ của Macxoen.

Bài 3. SÓNG ĐIỆN TỪ

9. Sóng điện từ là gì?

10. Nêu các tính chất của sóng điện từ.

11. Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng trong khí quyển.

Bài 4. NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

12. Nêu nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

13. Vẽ được sơ đồ khối và nêu được chức năng của từng khối trong sơ đồ khối của máy phát và của máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.

 

Chương V: SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 1. SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG

1. Mô tả hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính.

2. Ánh sáng đơn sắc là gì?

Bài 2. SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG

3. Hiện tượng  nhiễu xạ ánh sáng là gì?

4. Trình bày thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng.

5. Khoảng vân là gì? Viết công thức tính khoảng vân.

6. Nêu điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.

7. Trình bày sự hiểu biết về màu sắc ánh sáng.

Bài 3. CÁC LOẠI QUANG PHỔ

8. Máy quang phổ là gì? Nêu cấu tạo và chức năng của từng bộ phận trong máy quang phổ.

9. Nêu định nghĩa, nguồn phát, đặc điểm và ứng dụng của quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ.

Bài 4. TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI

10. Nêu định nghĩa, bản chất, tính chất và công dụng của tia hồng ngoại và tử ngoại.

Bài 5. TIA X

11. Nêu cách phát hiện tia X.

12. Nêu định nghĩa, bản chất, các tính chất và công dụng của tia X

13. Có nhận xét gì về các bức xạ trong thang sóng điện từ.

 

Chương VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 1. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

1. Trình bày thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu hiện tượng quang điện là gì?

2. Phát biểu định luật về giới hạn quang điện.

3. Nêu nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.

4. Tại sao nói ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.

5. Vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.

Bài 2. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG

6. Chất quang dẫn là gì? Nêu hiện tượng quang điện trong.

7. Quang điện trở và pin quang điện là gì?

Bài 3. HIỆN TƯỢNG QUANG.  PHÁT QUANG

8. Nêu định nghĩa và đặc điểm của sự phát quang.

9. Huỳnh quang và lân quang là gì? Ánh sáng huỳnh quang có đặc điểm gì?

Bài 4. MẪU NGUYÊN TỬ BO

10. Nêu hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.

11. Nêu sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.

Bài 5. SƠ LƯỢC VỀ LAZE

12. Laze là gì? Nêu đặc điểm của chùm sáng do laze phát ra.

13. Nêu một số ứng dụng của laze.

thayvinh-pnh

 

Advertisements
Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: