Skip to content

Bài tập tự luận – phần Từ trường

19.02.2011

Bài tập tự luận phần từ trường

Bài 7: Cho dây dẫn thẳng dài vô hạn, cường độ dòng điện chạy trong dây là I=5A. Môi trường ngoài là không khí.

a) Xác định vecto cảm ứng từ B tại điểm M cách dây một khoảng 3cm.

b) Tìm quỹ tích điểm N biết cảm ứng từ tại N là B’=10-5T.

ĐS:B=5.10-5T; Mặt trụ có R=10cm.

Bài 8: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí và cách nhau một khoảng d=100cm. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn chạy cùng chiều và cùng cường độ I=2A. Xác định cảm ứng từ  tại điểm M trong hai trường hợp sau:

a) M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách hai dây dẫn lần lượt d1=60cm, d2=40cm

b) M  cách hai dây dẫn lần lượt d1=60cm, d2=80cm

ĐS:B=3,3.10-7T; B=8,3.10-7T

Bài 9: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt  trong không khí và vuông góc với nhau. Khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 4cm. Xác định cảm ứng từ  tại điểm M  cách mỗi dòng điện 2cm.

ĐS:B= \sqrt{10}T

Bài 10: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Tính cảm ứng từ tại M.

ĐS: 7,5.10-6 (T)

Bài 11: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8(cm). Tính cảm ứng từ tại M.

ĐS: 1,2.10-5 (T)

Bài 12: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách  dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 (cm) có độ lớn là bao nhiêu?

ĐS: 24.10-5 (T)

Bài 13: Một ống dây dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T).  Tính số vòng dây của ống dây.

ĐS: 497

Bài 14: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây là bao nhiêu?

ĐS: 1250

Bài 15: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm

ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 6,28.10-3 (T). Hiệu điện thế ở hai đầu ống dây là bao nhiêu?

ĐS: 4,4 (V)

Bài 16: Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây được uốn thành vòng tròn bán kính R = 6 (cm), tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách điện. Dòng điện chạy trên dây có cường độ 4 (A). Tính cảm ứng từ tại tâm vòng tròn

ĐS: 5,5.10-5 (T)

Bài 17: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Tính cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm)

ĐS:  3,0.10-5 (T)

Bài 18: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 5 (A) ngược chiều nhau. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dòng điện một khoảng 10 (cm

ĐS: 1.10-5 (T)

Bài 19: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn bằng bao nhiêu?

ĐS: 2.10-6(T)

Bài 20: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 (A) cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6(T). Tiinhs đường kính của dòng điện đó.

ĐS: 20 (cm)

Bài 21: Một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T). Điểm M cách dây một khoảng bao nhiêu?

ĐS: 2,5 (cm)

Bài 22: Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 (cm) có độ lớn bằng bao nhiêu?

ĐS: 8.10-5 (T)

Bài 23: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 (T). Tính cường độ dòng điện chạy trên dây.

ĐS: 10 (A)

Bài 24: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 dòng điện và cách dòng I2 8 (cm).Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện I2 co chiều và độ lớn như thế nào?

ĐS: cường độ I2 =  1 (A) và ngược chiều với I1

Bài 25: Một khung dây tròn bán kính R = 10 (cm), gồm 50 vòng dây có dòng điện 10 (A) chạy qua, đặt trong không khí. Tính độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây.

ĐS: B = 6,28.10-3 (T).

Bài 26: Dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ I = 0,5A đặt trong không khí.

a. Tính cảm ứng từ tại M cách dòng điện 4cm.

  1. Cảm ứng từ tại N bằng 10-6T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện.

ĐS: a. B = 0,25.10-5T; b. r = 10cm

Bài 27: Dòng điện có cường độ I = 2A chạy cùng chiều qua hai dây dẫn thẳng chập lại. Tính cảm ứng từ do hai dây gây nên tại nơi cách chúng 5cm.

ĐS: 1,6.10-5T

Bài 28: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau d = 14cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là I1 =  I2 = 1,25A.Xác định vecto cảm ứng từ tại M cách mỗi dây r = 25cm trong trường hợp hai dòng điện:

a. Cùng chiều                     b.Ngược chiều

ĐS: a.// O1O2, B = 1,92.10-6T; b.  O1O2, B = 0,56.10-6T

Bài 29: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau d = 8cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là I1 = 10A, I2 = 20A và ngược chiều nhau. Tìm cảm ứng từ tại điểm

a. O cách mỗi dây 4cm

  1. M cách mỗi dây 5cm

ĐS: a. 15.10-5T; b. 9,9.10-5T

Bài 30: Cuộn dây tròn bán kính R = 5cm (gồm N = 100 vòng dây quấn nối tiếp cách điện với nhau) đặt trong không khí có dòng điện I qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là B = 5.10-4T. Tìm I?

ĐS: 0,4A

Bài 31: Một dây thẳng chiều dài 18,84cm được bọc bằng một lớp cách điện mỏng và quấn thành một cuộn dây tròn. Cho dòng điện có cường độ I = 0,4A đi qua vòng dây. Tính cảm ứng từ trong vòng dây.

ĐS: 0,84.10-5 T

Bài 32: Một ống dây thẳng chiều dài 20cm, đường kính 2cm. Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300cm được quấn đều theo chiều dài ống. Ong dây không có lõi và đặt trong không khí. Cường độ dòng điện đi qua dây dẫn là 0,5A. Tìm cảm ứng từ trong ống dây.

ĐS: 0,015T

Bài 33: Ống dây dẫn hình trụ dài 20cm,đường kính 2cm.Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300m được quấn đều theo chiều dài ống dây.Cho dòng điện có I=0,5A chạy qua dây.Ống dây đặt trong không khí và không có lõi thép. Xác định cảm ứng từ tại một điểm P trên trục ống dây.

ĐS:B=0,015T

Bài 34: Dùng một dây đồng đường kính d=0,5mm có một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ để làm một ống dây(Xôlenoit), các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện có I=0,4A chạy qua ống dây.Xác định cảm ứng từ trong ống dây.

ĐS:B=0,001T

Bài 35: Dùng một dây đồng đường kính 0,8mm có một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ có đường kính 2cm,chiều dài 40cm để làm một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau.Muốn từ trường có  cảm ứng từ bên trong ống dây bằng 6,28.10-3T thì phải đặt vào ống dây một hiệu điện thế là bao nhiêu. Biết điện trở suất của đồng bằng 1,76.10-8Wm.                                                                    ĐS:=4,4V.

Bài 36: Một dòng điện cường độ I = 0,5A đặt trong không khí

a. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 4cm.

b. Cảm ứng từ tại N bằng 10-6 T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện.

ĐS: a. BM = 0,25. 10 – 5 T ;b. rN = 10cm

Bài 37: Một dòng điện có cường độ 5A chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ tại điểm M có giá trị là B = 4.10-5T. Hỏi điểm M cách dây một khoảng bằng bao nhiêu?

ĐS: 2,5cm

Bài 39: Một vòng dây tròn bán kính 5cm, xung quanh là không khí. Dòng điện trong dây có cường độ là I, gây ra từ trường tại tâm vòng tròn có B = 2,5.10-6 T. Tính cường độ dòng điện chạy trong vòng dây ?

ĐS : 0,2A

Bài 40: Một vòng dây tròn đặt trong chân không có bán kính R = 10cm mang dòng điện I = 50A

a . Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây là bao nhiêu?

b . Nếu cho dòng điện nói trên qua vòng dây có bán kính R’ = R/4  thì tại tâm vòng dây , độ lớn của cảm ứng từ B là bao nhiêu ?

ĐS : a. B = 3,14.10 – 4 T;b. B = 1,256 .10 -3 T

Bài 41: Một khung dây tròn bán kính 30cm gồm 10vòng dây. Cường độ dòng điện qua khung là 0,3A. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây ?

ĐS : 6,28.10-6T

Bài 42: Một khung dây tròn đường kính 10 cm gồm 12 vòng dây. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây nếu cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,5A.?

ĐS : 7,5398.10-5T

Bài 43: Một ống dây có dòng điện I = 20 A chạy qua tạo ra trong lòng ống dây một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2,4 .10-3 T . Số vòng dây quấn trên mỗi mét chiều dài của ống dây là bao nhiêu ?

ĐS : 95,94 vòng

Bài 44: Một ống dây có dòng điện I = 25 A chạy qua . Biết cứ mỗi mét chiều dài của ống dây được quấn 1800 vòng . Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là bao nhiêu?

ĐS: B = 5,65 . 10 -2 T

Bài 45: Một ống dây thẳng dài có 1200 vòng dây, cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 7,5.10-3T. Tính cường độ dòng điện qua ống dây. ho biết ống dây có chiều dài 20cm.

ĐS :0,9947A

Bài 46: Một dây dẫn có đường kính tiết diện d = 0,5 cm, bọc  bằng một  lớp cách điện mỏng và quấn thành một  ống dây các vòng của ống  dây được quấn sát nhau. Cho dòng điện I = 0,4 A đi qua ống dây. Tính cảm  ứng từ trong ống dây.

ĐS : B = 1 .10 -4 T

Bài 47: Tìm cảm  ứng từ trường :

a. Ở tâm O một vòng dây dẫn tròn có dòng  điện I = 0,2 A chạy qua. Vòng dây có  bán kính r = 5 cm đặt trong không khí.

b. Ở trong lòng  một  ống dây hình trụ có chiều dài l = 62,8cm. Xung quanh quấn 1000 vòng dây dẫn, có dòng điện một chiều I = 0,2A chạy qua. Lõi sắt trong lòng ống có độ từ thẩm  gấp 3000 lần độ từ thẩm của chân không.

ĐS : a. 2,512.10-6T ; b.1,2T

Bài 48:Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn,đặt trong không khí,đặt trong không khí,cách nhau một khoảng d = 80cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và cùng cường độ I1 = I2 = I = 1A. Tính cảm ứng từ tại các điểm sau :

a. Điểm M cách đều hai dây một khoảng là 50cm.

b. Điểm N cách dây thứ nhất 100cm, cách dây thứ hai 60cm.

ĐS :a. 4,8.10-7T ; b. 1,26.10-7T.

Bài 49: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1 ; d2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 10 cm, có dòng điện cùng chiều I1 = I2 = I = 2,4A đi qua. Tính cảm ứng từ tại:

a. M cách d1 và d2 khoảng r = 5cm.     b. N cách d1 20cm và cách d­2 10cm.

c. P cách d1 8cm và cách d2 6cm.        d. Q cách  d1 10cm và cách d2 10cm.

ĐS : a. BM = 0 ; b. BN = 0,72.10 – 5 T ;

c. BP = 10 – 5 T ; d. BQ = 0,48.10 – 5 T

Bài 50: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1 ; d2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 5 cm, có dòng điện ngược chiều I1 = 2A ; I2 = 6A đi qua. Tính cảm ứng từ tại M cách d1 4cm và cách d­2 3cm.

ĐS : B = 4,12.10 – 5 T.

Bài 51: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1; d2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 8 cm, có dòng điện ngược chiều I1 = 10A ;  I2 = 10A đi qua. Tính cảm ứng từ tại:

a. O cách mỗi dây 4cm.

b. M cách mỗi dây 5cm.

ĐS : a. 10 – 4 T;b.  4,8.10 – 5 T

Bài 53: Tính cảm ứng từ tại tâm của 2 vòng dây dẫn đồng tâm, có bán kính là R và 2R. Trong mỗi vòng tròn có dòng điện I = 10A chạy qua. Biết R = 8cm. Xét các trường hợp sau :

a. Hai vòng tròn nằm trong cùng một mặt phẳng, hai dòng điện chạy cùng chiều.

b. Hai vòng tròn nằm trong cùng một mặt phẳng, hai dòng điện chạy ngược chiều.

c. Hai vòng tròn nằm trong hai mặt phẳng vuông góc nhau.

ĐS: a. 1,18.10-4T        b. 3,92.10-5T c.  8,77.10-4T

Bài 54: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn I1 = 10A ; I2 = 30A vuông góc nhau trong không khí. Khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 4cm. Tính cảm ứng từ tại điểm cách mỗi dòng điện 2cm.

ĐS : B = .10-4 T = 3,16.10-4T.

Bài 55: Hai vòng dây tròn có bán kính R = 10cm có tâm trùng nhau và đặt vuông góc nhau. Cường độ trong hai dây I1 = I2 = I = A . Tìm B tại tâm của hai vòng dây.

ĐS :B = 12,56.10-6T.

Bài 56: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí vuông góc nhau (cách điện với nhau) và nằm trong cùng một mặt phẳng. Cường độ dòng điện qua hai dây dẫn I1 = 2A ; I2 = 10A.

a. Xác định cảm ứng từ gây bởi hai dòng điện tại M(x=5cm,y=4cm) trong mặt phẳng của hai dòng điện

b. Xác định những điểm có vector cảm ứng từ gây bởi hai dòng điện bằng 0.

ĐS : a.B=3.10-5T ; b.Những điểm thuộc đường thẳng y = 0,2x.

Bài 58: Một vòng dây tròn bán kính 5cm, xung quanh là không khí. Dòng điện trong dây có cường độ là I, gây ra từ trường tại tâm vòng tròn có B = 2,5.10-6 T. Tính cường độ dòng điện chạy trong vòng dây ?

ĐS : 0,2A

Bài 59: Một vòng dây tròn đặt trong chân không có bán kính R = 10cm mang dòng điện I = 50A

a . Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây là bao nhiêu?

b . Nếu cho dòng điện nói trên qua vòng dây có bán kính R’ = R/4  thì tại tâm vòng dây , độ lớn của cảm ứng từ B là bao nhiêu ?

ĐS : a. B = 3,14 . 10 – 4 T b. B = 1,256 . 10 -3 T

Bài 60: Một khung dây tròn bán kính 30cm gồm 10vòng dây. Cường độ dòng điện qua khung là 0,3A. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây ?

ĐS : 6,28.10-6T

Bài 61: Một khung dây tròn đường kính 10 cm gồm 12 vòng dây. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây nếu cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,5A.?

ĐS : 7,5398.10-5T

——————————-

Advertisements

From → BT VL 11

Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: